Strona główna Samorząd Uczniowski
PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa

Opiekun: Pani Wanda Tomaszewska

Klasy 0-3
Przewodniczący: Julia Kowal klasa 3
Zastępca: Nikola Kruger klasa 2

 

Opiekun: Pani Kamila Kamińska

Klasy 4-7
Przewodniczący: Otylia Szulc klasa 5
Zastępca: Maja Drzewiecka klasa 4

 

Gimnazjum

Opiekun: Pani Ania Koc - Jaśkiewicz

Przewodniczący: Zuzanna Tomkiewicz klasa 8
Zastępca: Weronika Lewowicka klasa 7

 

  • CELE I ZADANIA SAMORZĄDU

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej szkoły oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawem do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
d) prawo do redagowania gazetki ściennej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
2. Samorząd Uczniowski może udzielić poręczenia uczniowi zagrożonego karą zawieszenia w prawach ucznia lub wydaleniem.

  • ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Wszyscy członkowie samorządów klasowych i Samorząd Uczniowski SP i Gimnazjum tworzą Radę Uczniów szkoły.
2. Kadencja Rady Uczniów trwa rok, począwszy od miesiąca września do ostatniego dnia roku szkolnego.
3. Rada może powołać sekcje: plastyczna, sportowa i gospodarcza i poczet sztandarowy.
4. Rada Samorządu obraduje na zebraniach.
5. Zebrania związane są z opracowaniem planu pracy samorządu, a następnie jego realizacją.
6. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy: rady, opiekunów, innych nauczycieli lub dyrektora.
7. Z wykonanych zadań rada i opiekunowie sporządzają sprawozdania.

 

Statystyka odwiedzin

Losowa fotka

tn_P1080921.JPG

Kalendarz

Pogoda

Powered by Rounded Corners Joomla Themes .::Hary 2010